Program kursu kwalifikacyjnego odpowiada wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego w zakresie organizacji i zarządzania zatwierdzonego przez MEN (Warszawa, 1999). Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli. 

Absolwenci kursu otrzymują prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.